Week 6 bestuursrecht - Antwoorden - Week 6 Arrest GCN/Nieuwegein II Het gaat in dit arrest om een - Studeersnel (2024)

Antwoorden

Vak

Bestuursrecht (RGBUSBR004)

505Documenten

Studenten deelden 505 documenten in dit vak

Universiteit

Universiteit Utrecht

Studiejaar: 2017/2018

Aanbevolen voor jou

 • 10Thema 7 Handhaving - week 7BestuursrechtWerkgroep uitwerkingen100% (3)
 • 9Thema 6 Privaatrechtelijk overheidsoptredenBestuursrechtWerkgroep uitwerkingen100% (2)
 • 13Werkgroep uitwerkingen Thema 3 Bestuursrecht besluitenBestuursrechtWerkgroep uitwerkingen100% (1)
 • 6Uitwerkingen bestuursrecht week 2BestuursrechtWerkgroep uitwerkingen100% (1)
 • 7Antwoorden + opdrachten week 1BestuursrechtWerkgroep uitwerkingen100% (1)

Andere studenten bekeken ook

 • Opdrachten + antwoorden week 2
 • Bestuursrecht week 6
 • Thema 1 bestuursrecht 2020-21 studentversie
 • Thema 2 bestuursrecht 2020-21 Studentenversie
 • Bestuursrecht werkgroep 1
 • Thema 2 Bevoegdheidsverlenging en kenmerken van publiekrechtelijke rechtshandeling

Gerelateerde documenten

 • Week 2 - Week 2
 • Week 2 bestuursrecht WG
 • Week 1 - bestuursrecht week 1 met aantekeningen
 • Thema 2 Werkgroep
 • Week 2 werkgroep bestuursrecht
 • Thema 5 bestuursrecht 2020-21 studentversie

Preview tekst

Week 6

Arrest GCN/Nieuwegein II

Het gaat in dit arrest om een vordering tot nakoming dat rust op een verbintenis van eenoverheidslichaan, welke publiekrechtelijk is dus. Deze moet door de burgerlijke rechter beoordeeldworden. Niet uitgesloten is dat de wederpartij genoegen moet nemen met een schadevergoeding, opgrond van onvoorzienbare omstandigheden.

Arrest Windmill

Mag de staat indien zij publiekrechtelijk bevoegd is om bepaalde belangen te behartigen, dezebelangen ook behartigen door gebruik te maken van haar privaatrechtelijke bevoegdheden?

Er moet gekeken worden naar verschillende punten gekeken worden om deze vraag tebeantwoorden. Rechtsoverweging 3 is hier van toepassing

Arrest Lelystad

Gemeente vordert nakoming van K&A omdat zij een bedrijventerrein hebben verkocht aan K&A. K&Aheeft zonder de toestemming van de gemeente een bedrijvenpand verhuurt aan Leenbakker,ondanks dat de Gemeente dit geweigerd had. Gemeente wordt in het gelijk gesteld omdat deGemeente zou juist de bedoeling van het bedrijventerrein beschermd, welke in gevaar kwam doorLeenbakker toe te laten

Arrest Vlissingse brandweerkosten

Kan een overheidslichaam de uitoefening van de brandweer via privaatrechtelijke weg verhalen?

Kostenverhaling op privaatrechtelijke weg zou neerkomen op een onaanvaardbare doorkruising vandeze publiekrechtelijke regeling. Het mag dus niet

Arrest Zomerhuisje

Is het mogelijk een dwangsom via privaatrechtelijke weg te vorderen.

Het is voor de gemeente mogelijk om op privaatrechtelijke manier dwangsommen te eisen.

Arrest Alkemade/Hornkamp

Is de gesloten overeenkomst in strijd met de openbare orde?

Een overeenkomst waarbij een gemeente, door haar toestemming tot afwijking van het

bestemmingsplan afhankelijk te stellen van voorwaarden ter behartiging van de door

haar gewenste woonruimteverdeling, heeft misbruik van haar bevoegdheden krachtens

de Wet ruimtelijke ordening gemaakt. De overeengekomen voorwaarden zijn in strijd met

de openbare orde en daarom nietig

Arrest Amsterdam/Geschiere

In het arrest Amsterdam/Geschiere (HR 5 juni 2009, AB 2009/327) beoordeelt de Hoge Raad de vraagof een gemeente een privaatrechtelijke toestemming voor een standplaats nog kan weigeren als zijvoor het gebruik van standplaats op de locatie al een publiekrechtelijke toestemming heeft verleendniet via het Windmillcriterium van de onaanvaardbare doorkruising, maar via het leerstuk vanmisbruik van bevoegdheid.

Opdracht 1

A. Het gaat hier om een bevoegdhedenovereenkomst. De overheid voert een beleid, maar gaat hier ook in op de bevoegdheden van de Stichting Polderpop. Ze gaan namelijk zelf een beleid voeren om de kaartverloop ordelijk te laten verlopen.B. Doordat de gemeente niet zijn verplichting nakomt, kan dat leiden tot een schadevergoedingsplicht, op grond van wanprestatie, waarover de burgerlijke rechter kan beslissen. Daarnaast kunnen ze ook nog het besluit aanvechten om de vergunning niet te verlenen, maar dit moet door de bestuursrechter worden besloten. De toetsing van een besluit moet namelijk door de bestuursrechter gebeuren.

Opdracht 2

A. Nee, want het gaat in casu niet om een besluit die door de gemeente is gesteld. Het gaat om een aantal voorwaarden, welke niet als besluit zijn aan te merken in de zin van art. 1:3 awb. Het is namelijk geen publiekrechtelijke rechtshandeling, maar een aantal gestelde voorwaarden.B. De Stichting kan aanvoeren dat onder 2 gestelde voorwaarden tegen de vrijheid van meningsuiting ingaat, welke een grondrecht is. Hierbij is het arrest Rasti Rostelli van toepassing.C. Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van privaatrechtelijk overheidshandelen moet worden gekeken naar het arrest Windmill. Allereerst moet worden gekeken naar de inhoud en de strekking van de regeling. In casu is de inhoud en de strekking van de regeling duidelijk en en accepteerbaar. Daarna moet er gekeken worden naar de belangen van de burgers. Die worden in casu wel geschaad, omdat ze door de weigering geen kennis kunnen nemen van de actiebus, welke belangrijke voorlichting geeft. Als derde moet er gekeken worden of de overheid door gebruikmaking van een publiekrechtelijke regeling tot een dezelfde resultaat komt. In casu is hier ook sprake van, want ze hadden ook de vergunning kunnen weigeren, welke een publiekrechtelijke handeling is. Hierdoor mag de gemeente als eigenaar zijnde de toestemming niet weigeren.

Opdracht 3

A. Dat kan. Ze moeten dan een beroep doen op de onvoorzienbare omstandigheden. Zij moeten dan echter haar niet-nakoming dan met schadevergoeding afkopen, zoals is gebleken uit het arrest Den Dulk/Curacao. \

Opdracht 4

A. Volgens het arrest Windmill kan de overheid een onrechtmatige daadsactie inzetten als ge- verbods actie onder vordering van een privaatrechtelijke dwangsom om handelen in strijd met publiekrechtelijke wettelijke voorschriften tegen te gaan.

Week 6 bestuursrecht - Antwoorden - Week 6 Arrest GCN/Nieuwegein II Het gaat in dit arrest om een - Studeersnel (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6440

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.